• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Giới thiệu
  • Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

18/06/2017

Vị trí và chức năng

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII là tổ chức thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng giúp Cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trên địa bàn 08 tỉnh: Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch và các văn bản khác về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh, hoạt động truyền dẫn, phát sóng theo quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bản quản lý của Trung tâm theo phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện trên địa bàn quản lý của Trung tâm theo hướng dẫn của Cục.

c) Cấp, cấp đổi, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, tiếp nhận hồ sơ và giao giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

d) Kiểm soát tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

đ) Đo các thông số kỹ thuật của các đài vô tuyến điện và các nguồn bức xạ vô tuyến điện khác phục vụ công tác quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh.

e) Xác định nguồn nhiễu và xử lý nhiễu có hại trên địa bàn quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

g) Tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên địa bàn quản lý của Trung tâm xác định và xử lý nhiễu có hại, xử lý vi phạm về sử dụng tần số vô tuyến điện liên quan đến quốc phòng, an ninh.

h) Tham gia công tác phối hợp tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh, các chương trình kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc tế theo phân công của Cục trưởng; lập hồ sơ để Cục Tần số vô tuyến điện khiếu nại nhiễu có hại do nước ngoài gây ra cho các nghiệp vụ vô tuyến điện của của Việt Nam hoạt động trên địa bàn quản lý của Trung tâm theo quy định quốc tế.

i) Thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện trên địa bàn quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

k) Chủ trì, phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh trên địa bàn quản lý của Trung tâm theo phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

l) Thực hiện thu các khoản phí, lệ phí tần số vô tuyến điện và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

m) Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản về quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh theo phân công của Cục trưởng.

  1. Thực hiện công tác quản trị nội bộ:

a) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động quản lý tần số vô tuyến điện; thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Cục, Trung tâm theo chương trình, kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Cục Tần số vô tuyến điện.

b) Quản lý về tổ chức bộ máy, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Cục trưởng.

c) Quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ về tần số vô tuyến điện, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Cục trưởng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Cục trưởng giao.

File đính kèm