• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng kiểm tra xử lý
  • Lãnh đạo phòng

Phòng kiểm tra xử lý

Họ và tên: Hoàng Đức Cường

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0210.3943617

Email: cuonghd@rfd.gov.vn