• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo trung tâm
  • Giám đốc

Lãnh đạo Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VIII

Họ và tên: Ông Nguyễn Hải Anh

Chức vụ: Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0210.3840505 Máy lẻ: 211

Email: anhnh@rfd.gov.vn