• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Đài kiểm soát
  • Lãnh đạo phòng

Đài kiểm soát

Họ và tên: Ông Ngô Minh Trí

Chức vụ: Trưởng Đài kiểm soát Tần số

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0210. 3943616

Email: trinm@rfd.gov.vn