• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Giới thiệu
  • Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

24/05/2010

          Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng giúp Cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện (VTĐ) trên địa bàn 04 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Thanh Hóa. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 1036/QĐ-TCBĐ ngày 31/7/1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/11/1996. Từ khi thành lập Trung tâm chỉ có 5 người, cơ sở vật chất còn hạn chế thì đến nay sau  một thời gian xây dựng và phát triển, vượt qua những khó khăn buổi đầu về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực, Trung tâm đã từng bước phát triển đi lên, để hôm nay trở thành một tổ chức lớn mạnh có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn cao (hiện tại đã có 07/22 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 10/22 cán bộ có trình độ đại học). Cơ cấu tổ chức của Trung tâm đã hoàn thiện với 4 phòng chức năng: Đài kiểm soát vô tuyến điện, Phòng Kiểm tra – xử lý, Phòng Nghiệp vụ và Phòng  Hành chính – Tổng hợp, đủ sức giải quyết các vấn đề lớn về quản lý tần số trên phạm vi quản lý trong thời kỳ mới. Đóng chân trên địa bàn T.p Vinh - Tỉnh Nghệ An là một tỉnh được Nhà nước xác định là trung tâm kinh tế - văn hóa  của khu vực Bắc Trung Bộ. Trung tâm được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực tần số vô tuyến điện trên phạm vi 04 tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với tổng diện tích trên 41 nghìn km2, dân số trên 8,3 triệu người trong đó có một số tỉnh như Nghệ An và Thanh Hóa là các tỉnh có diện tích và dân số lớn của đất nước (Nghệ An: diện tích lớn thứ nhất, dân số lớn thứ 4; Thanh Hóa: diện tích và dân số lớn thứ 3) số lượng thiết bị phát sóng VTĐ trên địa bàn khoảng hơn 24.000 thiết bị.   

          Việc quản lý một khu vực rộng lớn, với địa hình phức tạp, hội tụ đủ các nghiệp vụ thông tin VTĐ như công cộng, phát thanh – truyền hình, hàng không, hàng hải, định vị, dẫn đường…đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ công chức của Trung tâm để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác ngày càng cao. Thông tin VTĐ ngày càng phát triển mạnh mẽ, có mặt trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ thông tin viễn thông đến các ứng dụng trong khoa học, công nghiệp, y tế... Chính điều đó đòi hỏi Cơ quan quản lý nhà nước về tần số VTĐ nói chung, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI nói riêng phải tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát tần số VTĐ đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn đặc biệt là các Sở Thông tin và Truyền thông nhằm đạt được hiệu quả quản lý cao nhất.

          Trong hơn 18 năm qua, cùng với sự đổi mới của đất nước, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành cũng thay đổi cho phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó, từ Quyết định số 1036/QĐ-TCBĐ ngày 31/7/1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc thành lập các Trung tâm kiểm soát tần số khu vực trong đó có Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VI  trải qua nhiều sự thay đổi, đến nay Trung tâm đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 1530/QĐ-BTTTT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chức năng nhiệm vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI thuộc Cục tần số vô tuyến điện, trong đó nêu rõ vị trí và chức năng như sau: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng giúp Cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên nghành về tần số vô tuyến điện trên địa bàn 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Thanh Hóa.