• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ

Họ và tên: Ông Hồ Việt Nam

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0238 3833511/ Máy lẻ: 319

Email: namhv@rfd.gov.vn