• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo trung tâm
  • Giám đốc

Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI

Họ và tên: Ông Đỗ Đình Roanh

Chức vụ: Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0238.33833525 ; Máy lẻ: 214

Email: roanhdd@rfd.gov.vn