• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VI
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Đài kiểm soát
  • Lãnh đạo phòng

Đài kiểm soát

Họ và tên: Ông Trần Quốc Dũng

Chức vụ: Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0238.3568248, Máy lẻ:313

Email: dungtq@rfd.gov.vn

Họ và tên: Ông Phan Văn Hải

Chức vụ: Phó Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0238.33833511 Máy lẻ 315

Email: haipv@rfd.gov.vn