• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực I
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo trung tâm
  • Giám đốc

Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Họ và tên: Ông An Xuân Hải

Chức vụ: Giám đốc

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 024.35565008;

Email: haiax@rfd.gov.vn

Họ và tên: Đặng Thị Phong Thủy

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 024.35564895

Email: thuydp@rfd.gov.vn