• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực I
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ

Họ và tên: Trịnh Sơn Tùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 024 35564919/ máy lẻ: 912

Email: tungts@rfd.gov.vn

Họ và tên: Bà Tô Thị Hường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 024 35564919/ máy lẻ: 905

Email: huongtt@rfd.gov.vn