• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực I
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc gia
  • Lãnh đạo phòng

Đài kiểm soát vệ tinh và sóng ngắn quốc gia

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Anh

Chức vụ: Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0222.3906006

Email: anhnn@rfd.gov.vn

Họ và tên: Trần Hải Ninh

Chức vụ: Phó Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại:

Email: