• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực I
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng kiểm tra xử lý
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Kiểm tra xử lý

Họ và tên: Ông Nguyễn Mạnh Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 024.35564919 (Số máy lẻ: 913)

Email: hainm@rfd.gov.vn

Họ và tên: Ông Nguyễn Việt Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 024.35564919 (số máy lẻ: 114)

Email: hungnv@rfd.gov.vn