• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Đài kiểm soát
  • Lãnh đạo phòng

Đài kiểm soát

Họ và tên: Ông Lê Quang Trường

Chức vụ: Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0236.3933353

Email: truonglq@rfd.gov.vn

Họ và tên: Ông Nguyễn Nho Tửu

Chức vụ: Phó Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0236.3944229

Email: tuunn@rfd.gov.vn