• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0236 3933545

Email: hainv@rfd.gov.vn

Họ và tên: Phan Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0236 3933626

Email: huongpt@rfd.gov.vn