• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực III
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo trung tâm
  • Giám đốc

Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

Họ và tên: Ông Trương Công Hạnh

Chức vụ: Giám đốc

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0236.3.933338

Email: hanhtc@rfd.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Phú Hà

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0236.3933626

Email: hanp@rfd.gov.vn