• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Đài kiểm soát
  • Lãnh đạo phòng

Đài kiểm soát

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Chức vụ: Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0225.3827857, Máy lẻ: 306

Email: ngantt@rfd.gov.vn