• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo trung tâm
  • Giám đốc

Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V

Họ và tên: Ông Đoàn Lê Văn

Chức vụ: Giám đốc

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0225.3821799/ Máy lẻ: 301

Email: vandl@rfd.gov.vn