• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng kiểm tra xử lý
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Kiểm tra xử lý

Họ và tên: Ông Vũ Trí Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 0225.3827857/ Máy lẻ: 204

Email: haivt@rfd.gov.vn

Họ và tên: Trần Đình Tuân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0225.3827857/ Máy lẻ: 206

Email: trandinhtuantt5@rfd.gov.vn