• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ

Họ và tên: Ông Bùi Đức Toản

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0225 3527874/ Máy lẻ: 400

Email: toanbd@rfd.gov.vn

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0225 3827855/ Máy lẻ: 202

Email: hangnt@rfd.gov.vn