• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực II
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Đài kiểm soát
  • Lãnh đạo phòng

Đài kiểm soát

Họ và tên: Ông Lâm Đạo Tâm

Chức vụ: Trưởng Đài kiểm soát Tần số

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 028.37404179 - Máy lẻ 601

Email: tamld@rfd.gov.vn

Họ và tên: Bà Phạm Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Phó Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 028.37404179; Máy lẻ 611

Email: huyenptt@qrfd.gov.vn

Họ và tên: Đoàn Tuấn Huân

Chức vụ: Phó Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 028 37404179/ Máy lẻ: 615

Email: handt@rfd.gov.vn