• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực II
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng kiểm tra xử lý
  • Lãnh đạo phòng

Phòng kiểm tra xử lý

Họ và tên: Ông Trần Nam Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 02837404179/ Máy lẻ: 303

Email: hungtn@rfd.gov.vn

Họ và tên: Ông Hồ Lê Tùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 028 37404179 (304)

Email: tunghl@rfd.gov.vn