• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực II
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo trung tâm
  • Giám đốc

Lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

Họ và tên: Ông Nguyễn Cảnh Thế

Chức vụ: Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 02837404179; Máy lẻ: 311

Email: ncthe@rfd.gov.vn