• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực II
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng hành chính
  • Lãnh đạo phòng

Phòng Hành chính - Nghiệp vụ

Họ và tên: Ông Nguyễn Thiện Quý

Chức vụ: Trưởng phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 028 37404179/ Máy lẻ: 301

Email: thienquy@rfd.gov.vn