Đà Nẵng - Thành phố đầu tiên của Asean hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất (Nguồn Đài PTTH Đà Nẵng)

03/11/2015