• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch sử dụng kênh tần

Thông tư 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

15/08/2013

Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz. Thông tư 13/2013/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013 và thay thế Thông tư 27/2009/TT-BTTTT ngày 03/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư 34/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

17/02/2017

Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57- 66 GHz. Thông tư 34/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017.

Quyết định 80/QĐ-BTTTT

24/10/2014

Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017

Thông tư 26/2013/TT-BTTTT

24/10/2014

Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz đến năm 2020

Thông tư 04/2013/TT-BTTTT

24/10/2014

Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Các tin đã đưa: