Trung tâm Kỹ thuật.

11/12/2023

Địa chỉ:   *  Tầng 1 - 3 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

                   + Điện thoai: 024.35564.919

                   + Email: Vanthu.TTKT@rfd.gov.vn

                                                     *  45 Trần Hựu - Khu đô thị An Phú - An Khánh - Phường An Phú - Thành phố Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Cục), thực hiện chức năng đảm bảo kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện; cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

2. Trung tâm Kỹ thuật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế: Technical Center.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện:

a) Xây dựng và trình Cục trưởng quy định về quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

b) Nghiệm thu kỹ thuật đối với các thiết bị kỹ thuật mới được đầu tư cho các đơn vị thuộc Cục theo phân công của Cục trưởng;

c) Phối hợp nghiên cứu, đề xuất về mặt kỹ thuật, công nghệ đối với hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

d) Hiệu chuẩn, sửa chữa hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

đ) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số vào các hoạt động của Cục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

e) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục;

g) Quản lý về kỹ thuật, vận hành hệ thống, đề xuất giải pháp bảo trì, sửa chữa thiết bị, phần mềm CNTT và hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu của Cục; quản trị Cổng thông tin điện tử và duy trì hoạt động hệ thống hội nghị trực tuyến của Cục; đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống CNTT của Cục; thực hiện sửa chữa thiết bị tin học của khối cơ quan Cục theo phân công của Cục trưởng;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến điện, phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

2. Cung cấp dịch vụ:

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện theo quy định của pháp luật;

b) Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện;

c) Cung cấp dịch vụ đo lường, lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện. Cung cấp các dịch vụ đo lường, thử nghiệm phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện;

d) Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; dịch vụ đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khác trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

đ) Tổ chức thực hiện cho thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ phục vụ các cơ quan, đơn vị thuê văn phòng đối với phần diện tích được cấp có thẩm quyền giao để cho thuê theo quy định của pháp luật;

e) Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong những hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, tạo thêm các nguồn kinh phí khác để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Thực hiện công tác quản trị nội bộ:

Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục Tần số vô tuyến điện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Cục trưởng giao.

 
  Trung tâm Kỹ thuật có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

  Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* Lãnh đạo Trung tâm:

+ Giám đốc: Ô. Nguyễn Phương Đông

       Điện thoại: 024.35564.919 (máy lẻ: 610)

       Email: dongnp@rfd.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ô. Nguyễn Văn Khanh

       Điện thoại: 024.35564.919 

       Emailkhanhnv@rfd.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ô. Bùi Nhật Quang

       Điện thoại: 024.35564.919

       Email: quangbn@rfd.gov.vn

* Cơ cấu tổ chức :

1. Phòng Kỹ thuật thiết bị

Email: KTTB.TTKT@rfd.gov.vn  

+ Trưởng phòng: Ô. Nguyễn Hồng Hải

2. Phòng Thử nghiệm và Đo lường vô tuyến điện 

Email: DLTN.TTKT@rfd.gov.vn     

+ Trưởng phòng: B. Hà Thị Kim Thoa

+ Điện thoại: 024.35564910; Fax: 0435564966

+ Phó trưởng phòng: Ô. Hồ Khánh Toàn

3. Phòng Tin học

Email: TH.TTKT@rfd.gov.vn

+ Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Ô. Dương Hoàng Giang

4. Phòng Kế hoạch – Phát triển dịch vụ 

Email: KHDV.TTKT@rfd.gov.vn

+ Trưởng phòng: Ô. Chu Quang Thành

+ Điện thoại024.35564982

5. Phòng Hành chính

Email: HC.TTKT@rfd.gov.vn 

+ Trưởng phòng: Ô. Trần Xuân Thiện
 

Tải về tại đây