Nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng về định hướng phát triển ngành TTTT năm 2020 và ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ TTTT (Nguồn: http://mic.gov.vn)

08/01/2020