Tài liệu dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số VTĐ phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

03/06/2022