• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực V
  • Thủ tục hành chính
  • Danh sách thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Quỹ đạo vệ tinh

Lĩnh vực: Quỹ đạo vệ tinh  

Cơ quan ban hành: Cục tần số  

Mô tả: Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

Thời gian: 05/04/2014

Nội dung

Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (sau đây gọi là người sử dụng) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (sau đây gọi là hồ sơ cấp phép) theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Người sử dụng gửi hồ sơ về Cục Tần số vô tuyến điện.

+ Cục Tần số vô tuyến điện thụ lý hồ sơ cấp phép:

++ Cục Tần số vô tuyến điện thẩm định và giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

++ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức,doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

++ Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, doanh nghiệp  trong 45 ngày làm việc.

++ Người sử dụng căn cứ văn bản nhận được từ Cục Tần số vô tuyến điện để bổ sung hồ sơ, nộp phí theo thông báo, sau đó nhận giấy phép tại Cục Tần số vô tuyến điện hoặc qua phương tiện điện tử

Cách thức thực hiện:

+ Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát
+ Trụ sở cơ quan hành chính
+ Thông qua phương tiện điện tử

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 + Hồ sơ cấp mới gồm:

++ Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục 2 của Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

++ Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông có liên quan theo quy định.

+ Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm:

++ Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục 2 của Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

++ Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông có liên quan theo quy định (nếu giấy phép được cấp trước đây có thay đổi).

+ Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

++ Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục 2 của Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

++ Các tài liệu giải thích nội dung cần sửa đổi, bổ sung (khi được yêu cầu).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 Tổ chức, doanh nghiệp

                                                        

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí (nếu có)

+ Lệ phí cấp giấy phép

+ Phí sử dụng tần số.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

+ Bản khai Mẫu 3a.- Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (Đối với vệ tinh địa tĩnh)
+ Bản khai Mẫu 3b.- Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (Đối với vệ tinh phi địa tĩnh)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

++ Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng;

++ Thời hạn hiệu lực của giấy phép còn lại ít nhất 90 ngày;
++ Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng; trường hợp cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ được xem xét gia hạn tối đa là một năm
+ Điều kiện sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:

++ Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện còn hiệu lực;
++ Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng;

++ Việc sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại các điều 19, 20 và 21 của Luật Tần số vô tuyến điện.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Tần số vô tuyến điện

+ Luật Viễn thông

+ Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
   + Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.