• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch phổ tần

Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

17/02/2017

(rfd.gov.vn)- Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2017.

Tải về tại đây