• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch phổ tần

Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

22/02/2022

(rfd.gov.vn)- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về tại đây