• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch sử dụng kênh tần

Thông tư 04/2013/TT-BTTTT

24/10/2014

(rfd.gov.vn)- Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Tải về tại đây