• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch sử dụng kênh tần

Thông tư 26/2013/TT-BTTTT

24/10/2014

(rfd.gov.vn)- Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz đến năm 2020

Tải về tại đây