• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch sử dụng kênh tần

Thông tư 34/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

17/02/2017

(rfd.gov.vn)- Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57- 66 GHz. Thông tư 34/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017.