• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch sử dụng kênh tần

Thông tư 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

15/08/2013

(rfd.gov.vn)- Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz. Thông tư 13/2013/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013 và thay thế Thông tư 27/2009/TT-BTTTT ngày 03/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tải về tại đây