• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2020 (lần 01) của Cục Tần số vô tuyến điện
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Thuê đường truyền kết nối WAN