• Trang chủ
  • Tin tức
  • Đề án số hoá truyền hình

Kết hợp số hóa truyền hình mặt đất với phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh

19/03/2018

(rfd.gov.vn)- Ngày 14/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Quyết định 310/QĐ-TTg bao gồm:

Điều chỉnh mục tiêu chung của Đề án số hóa đến năm 2020 thành “Đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau gồm truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình qua Internet” và “Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tới 70% dân cư”.

Kết hợp số hóa truyền hình mặt đất với phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh tại địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Bổ sung nguyên tắc kết hợp số hóa truyền hình mặt đất với phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh tại địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Điều chỉnh điều kiện kết thúc truyền hình tương tự mặt đất tại các địa phương “Kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại một địa phương để chuyển sang truyền hình số mặt đất sau khi hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương”.

Điều chỉnh Nhóm tỉnh thực hiện Đề án số hóa, chuyển tỉnh Ninh Thuận từ Nhóm II sang Nhóm III.

Bổ sung giải pháp và kế hoạch để triển khai Đề án số hóa tại các tỉnh có địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Cụ thể:

Đến năm 2018, các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất có trách nhiệm phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các địa bàn đã được phủ sóng bởi các trạm phát sóng chính truyền hình tương tự mặt đất (trạm có công suất lớn, có vùng phủ sóng rộng, đặt tại thành phố/thị xã trung tâm của tỉnh hoặc đặt tại các điểm cao) tại địa bàn các tỉnh thuộc nhóm III để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương.

Trước ngày 31/12/2018 các Đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh còn lại thuộc nhóm III và các khu vực không nằm trong vùng phủ sóng của các trạm phát sóng truyền hình số/tương tự chính tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa.

Đến năm  2020, các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất có trách nhiệm phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các địa bàn được phủ sóng bởi các trạm phát sóng chính truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn.

Tại các địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang được phủ sóng bởi các trạm phát lại truyền hình tương tự mặt đất, nếu việc sử dụng dịch vụ truyền hình số mặt đất không hiệu quả thì chuyển sang sử dụng dịch vụ truyền hình số qua vệ tinh. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định địa bàn cụ thể sử dụng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất hoặc dịch vụ truyền hình số qua vệ tinh để truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.

Bên cạnh đó, một chính sách đặc biệt quan trọng đối với người dân là việc Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ tại các địa phương có địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Cụ thể, việc sử dụng kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để hỗ trợ đầu thu truyền hình số thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện tại địa bàn thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất; hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện tại địa bàn thuộc vùng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất trước thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất nhưng không thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất.Việc sử dụng kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 được thực hiện theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy việc triển khai Đề án số hóa truyền hình tại các địa phương, trách nhiệm của Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được quy định cụ thể hơn trong quyết định này.

Xem chi tiết Quyết định 310/QĐ-TTg tại đây

Ngô Thanh Hương