Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép có thể bị xử phạt từ 2 triệu đến 200 triệu đồng

07/02/2020

(rfd.gov.vn)- Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020.

Theo đó, Nghị định có 9 Chương với 124 Điều. Trong đó, Chương IV gồm 03 Mục với 17 Điều (từ Điều 57 đến Điều 73 của Nghị định) quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Cụ thể, Hành vi vi phạm về giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Mục 1, gồm 11 Điều: Vi phạm quy định về giấy phép (Điều 57); vi phạm quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Điều 58); vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 59); vi phạm quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 60); vi phạm các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 61); vi phạm quy định về thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện (Điều 62); vi phạm quy định về sử dụng chung tần số vô tuyến điện (Điều 63); vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng thiết bị vô tuyến điện được miễn Giây phép sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 64); vi phạm các quy định về Chứng chỉ vô tuyến điện viên (Điều 65); vi phạm các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp (Điều 66); vi phạm quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện (Điều 67).

Đáng chú ý, theo Điều 58: Hành vi sử dụng tần số và thiết bị VTĐ không có Giấy phép có thể bị xử phạt từ 02 triệu đồng đến 70 triệu đồng, tùy theo công suất phát của thiết bị VTĐ (Khoản 3); hành vi sử dụng đài vệ tinh trái đất không có Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện có thể bị xử phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng (điểm g Khoản 6); phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện có công suất lớn hơn 20kW nhưng không có giấy phép (Khoản 8); phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng băng tần nhưng không có giấy phép (Khoản 9).

Hành vi vi phạm về chất lượng phát xạ VTĐ, an toàn bức xạ VTĐ và tương thích điện từ được quy định tại Mục 2, gồm 03 Điều: Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện (Điều 68);  vi phạm quy định về quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện (Điều 69); vi phạm quy định về quản lý tương thích điện từ (Điều 70).

Trong đó, Khoản 2 Điều 68 quy định: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại nhưng không thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, sử dụng dấu hợp quy trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường”.

Hành vi vi phạm về xử lý nhiễu có hại được quy định tại Điều 71, Mục 3 Chương IV. Khung mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về gây nhiễu có hại từ 01 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Hành vi vi phạm về đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số VTĐ, quỹ đạo vệ tinh được quy định tại Điều 72 và 73, Mục 4, Chương IV gồm: Vi phạm quy định về đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh; vi phạm quy định về tham gia phối hợp quốc tế.

Điều khoản chuyển tiếp thi hành của Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định:

1. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã lập biên bản vi phạm hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt.

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được lập biên bản vi phạm hành chính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng Nghị định này để xử phạt.

3. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa bị xử lý thì áp dụng theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp Nghị định này quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn.

Kể từ ngày Nghị định số 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi thành, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 và Điều 2 Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017sẽ bị bãi bỏ.

Xem chi tiết Nghị  định số 15/2020/NĐ-CP tại đây.

BBT