Phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất được giảm 20% kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

05/07/2023

(rfd.gov.vn)- Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định giảm mức thu từ 10% - 50% đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó có Phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất​. Thông tư có hiệu lực kể từ 01/7/2023 đến hết 31/12/2023.

Tại Điều 1, mục 1, số thứ tự 35 của Thông tư có qui định phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất, cụ thể:

Đối với Mạng viễn thông di động mặt đất nhắn tin dùng riêng, mức thu: Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Mục II Phần B Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện ban hành kèm theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Đối với Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động (bao gồm cả mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ), mạng viễn thông di động mặt đất trung kế, mức thu: Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Mục II Phần B Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC.

Cũng tại điều 1 của Thông tư số 44/2023/TT-BTC có nêu: Đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện, trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư số 11/2022/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, tổ chức, cá nhân sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư số 11/2022/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo. Tổ chức thu phí chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho tổ chức, cá nhân vào kỳ nộp phí tiếp theo.

Chi tiết về Thông tư nêu trên xin xem tại đây

BBT