• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Gói thầu Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát
Ngày tạo 05/07/2017
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Bộ giám sát điều kiện làm việc, bao gồm cả phụ kiện lắp đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng
Nguồn vốn đầu tư Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện