• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 24/06/2020 - 10:56

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 06/07/2020 - 09:00

Nội dung chi tiết
File đính kèm: