• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Dich vụ sửa chữa card DAQ và mô đun SBC của trạm kiểm soát Vĩnh Yên

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 11/11/2020 08:49

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 24/11/2020 10:00

Nội dung chi tiết