• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Nội dung chi tiết

Tên Bên mời thầu: Cục Tần số vô tuyến điện

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin.

- Tên dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Cục Tần số vô tuyến điện

- Hình thức và phương thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

- Thời gian bán HSMT: từ 08h30 ngày 14 tháng 8 năm 2015 đến trước 09h30 ngày 04 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT:

Cục Tần số vô tuyến điện

Phòng Kế hoạch và Đầu tư

Số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35564919 (số lẻ 620); Fax: 04.35564930

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

- Địa chỉ nhận HSDT:

Cục Tần số vô tuyến điện

Phòng Kế hoạch và Đầu tư

Số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35564919 (số lẻ 620); Fax: 04.35564930

- Thời điểm đóng thầu:   09h30 ngày 04 tháng 9 năm 2015

- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

 

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 10h00 ngày 04 tháng 9 năm 2015 tại phòng họp Cục Tần số vô tuyến điện – tầng 9 tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cục Tần số vô tuyến điện kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên

Hà Nội, ngày 06  tháng 8 năm 2015

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Ngọc Lâm