• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

“Thuê dịch vụ đón, tiễn khách và trang trí phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam”

Thuộc dự án: Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin Asean lần thứ 15 tại Việt Nam

Thời gian phát hành: Từ 08h30 ngày 09 tháng 11 năm 2015

Thời gian đóng thầu: 16h00 ngày 13/11/2015

Nội dung chi tiết