Công tác kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của Bộ TT&TT năm 2023

17/01/2024

(rfd.gov.vn)- Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); cải cách TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp giải quyết TTHC; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Triển khai đúng tiến độ các Kế hoạch về kiểm soát TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Ảnh minh họa

Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, Bộ đã tích cực triển khai Quyết định số 1865/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2022 về kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TTTT giai đoạn 2022-2025. Ngày 09/6/2023, Bộ đã ban hành Quyết định số 1001/QĐ-BTTTT về việc công bố TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT, đồng thời xây dựng, hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT giai đoạn 2023-2025 theo đúng yêu cầu đặt ra.

Bộ TT&TT tiếp tục chú trọng xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác kiểm soát, cải cách TTHC. Góp ý nhiều dự thảo văn bản của các bộ, ngành. Thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có TTHC, đề xuất cắt giảm những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp. Năm 2023 là năm Bộ rà soát, đánh giá, đơn giản hóa khá nhiều TTHC. Trong đó, 93 TTHC đã được đánh giá tác động; 83 TTHC thuộc lĩnh vực Tần số vô tuyến điện, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Công nghệ thông tin, điện tử đã hoàn thành rà soát, đơn giản hóa; 06 TTHC quy định tại dự thảo 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ đã được thẩm định. Bộ cũng đã công bố 08 Quyết định về 181 TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định, đồng thời công khai đầy đủ, đúng thời hạn các TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thông tin đầy đủ về TTHC các phân hệ trên hệ thống thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết, trả lời và chuyển các cơ quan chức năng đầy đủ 350 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Gần 70.000 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông đã được tiếp nhận và giải quyết. Thực hiện thường xuyên công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các báo chí ngành.

Bộ TT&TT cũng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để triển khai thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo cơ chế thực hiện được trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận trực tuyến đạt trên 45%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC của Bộ vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế như: Số lượng báo cáo định kỳ các Bộ, ngành phải thực hiện ngày một nhiều, nhiều lần, nhiều hình thức. Ví dụ: Báo cáo công tác kiểm soát TTHC thực hiện dưới dạng bản giấy, bản điện tử trên hệ thống văn bản điện tử và bản điện tử trên hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ; một số số liệu về cải cách TTHC phải báo cáo nhiều cơ quan như Văn phòng Chính phủ (Báo cáo công tác KSTTHC, Báo cáo cải cách TTHC, Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ), Bộ Nội vụ (Báo cáo cải cách hành chính), Bộ Tư pháp (báo cáo về rà soát văn bản quy phạm pháp luật ...) dẫn tới khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là trong quá trình tinh giảm biên chế hiện nay. Các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC chưa có sự chuẩn hóa, thống nhất về dữ liệu để các hệ thống có thể hiểu và trao đổi được thông tin, dữ liệu.

Trong năm 2024, Bộ TT&TT tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến TTHC tạo hành lang pháp lý bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC, tích cực phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doan, tạo thuận lợi, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đẩy mạnh triển khai toàn diện, đồng bộ cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Thực hiện đúng tiến độ các Kế hoạch về kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC.

Tiếp tục tăng cường triển khai ứng dụng CNTT theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 08/4/2021 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các nội dung liên quan tới TTHC trên các hệ thống điện tử do Chính phủ yêu cầu. Chủ động nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, cơ quan, địa phương, tránh dàn trải, hình thức, gây phiền hà, bức xúc và lãng phí nguồn lực. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm theo đúng yêu cầu tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung triển khai kế hoạch đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT giai đoạn 2023-2025 sau khi các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án phân cấp giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT giai đoạn 2023-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Thực hiện đúng các quy định về trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi tới Bộ và gửi trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời truyền thông đầy đủ về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí ngành. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách TTHC gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số./.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT

(Mic.gov.vn; 03/01/2024 07:47 SA)

Các bài viết khác