• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ thẩm định giá băng tần 2.6GHz cho thông tin di động

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

Địa điểm phát hành hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Thời gian phát hành: 19/11/2018 - 10:23

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 10/12/2018 - 14:00

Nội dung chi tiết