• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

Thuộc dự án: Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

Địa điểm phát hành hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Thời gian phát hành: Từ 10h41 ngày 26/6/2017 đến 09h00 ngày 12/7/2017

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 12/7/2017

Nội dung chi tiết