• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

Địa điểm phát hành hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Thời gian phát hành: 30/10/2018 - 08:58

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 12/11/2018 - 09:00

Nội dung chi tiết