Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Thông báo về việc cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện

Lĩnh vực: Cho thuê, cho mượn thiết bị VTĐ  

Mô tả: Thông báo về việc cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện

Thời gian: 08/05/2015

Nội dung

Thủ tục

Thông báo về việc cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện

Trình tự thực hiện:

- Trước khi bàn giao thiết bị vô tuyến điện cho bên thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện ít nhất năm (05) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyện điện phải gửi Hồ sơ cho thuê, cho mượn đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện phụ trách địa bản.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực;

- Hoặc qua hệ thống bưu chính;

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo về việc cho thuê, cho mượn theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hợp đồng cho thuê cho mượn.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức, cá nhân

                                                        

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực phụ trách địa bản, thuộc Cục Tần số VTĐ)
 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Lệ phí (nếu có):

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Văn bản thông báo về việc cho thuê, cho mượn theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Bên thuê, bên mượn phải đáp ứng quy định về đối tượng như sau:

  • Là tổ chức, công dân, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; hoặc
  • Người nước ngoài sử dụng đài vô tuyến điện nghiệp dư hoặc tần số vô tuyến điện cho mục đích khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tần số vô tuyến điện;

- Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTT ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư;

-  Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính,quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí tần số vô tuyến điện

-  Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

 

 

 

 

Danh sách file:
Các thủ tục khác