Quy hoạch băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam

22/04/2024

(rfd.gov.vn)- Các băng tần 900 MHz (880-915 MHz và 925-960 MHz), 1800 MHz (1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz), 2100 MHz (1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz) đã được quy hoạch và cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông. Các giấy phép sử dụng băng tần sẽ hết hạn trong tháng 9/2024. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 10/10/2023 về quy hoạch băng tần 2100 MHz và đang rà soát, xây dựng Thông tư quy hoạch các băng tần 900 MHz, 1800 MHz để làm căn cứ cấp giấy phép cho doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông.

1. Tình hình quy hoạch các băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz tại Việt Nam

Các giấy phép sử dụng băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz hiện đang được cấp phép theo các quy hoạch băng tần được quy định tại Quyết định số 03/2005/QĐ-BBCVT ngày 17/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 và Thông tư số 04/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/20217 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các doanh nghiệp viễn thông được cấp giấy phép sử dụng băng tần có thể triển khai các công nghệ 2G, 3G, 4G trên các băng tần này.

Theo quy định của Luật số 09/2022/QH15 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã có Thông báo số 3095/BTTTT-CTS ngày 31/7/2023 về việc quy hoạch các băng tần 900/1800/2100 MHz, trong đó định hướng quy hoạch các băng tần 900/1800/2100 MHz sau khi giấy phép sử dụng các băng tần hết hạn như sau:

- Băng tần 900 MHz: giữ nguyên quy hoạch như hiện trạng cấp phép từ  ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/9/2026. Sau ngày 15/9/2026, dự kiến sẽ quy hoạch lại để phù hợp với xu hướng công nghệ trên thế giới và hiện trạng sử dụng băng tần tại Việt Nam.

- Băng tần 1800 MHz, 2100 MHz: giữ nguyên quy hoạch như hiện trạng đang cấp phép.

Để có cơ sở cấp phép cho các doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, Bộ TTTT đang rà soát, xây dựng và ban hành các quy hoạch băng tần nêu trên, cụ thể: đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 10/10/2023 về quy hoạch băng tần 2100 MHz; đang xây dựng dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần 900 MHz, băng tần 1800 MHz, dự kiến sẽ ban hành hai Thông tư này trong Quý II năm 2024.

Việc tiếp tục quy hoạch các băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT được đánh giá là đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp viễn thông và mang lại những tác động tích cực đến xã hội, doanh nghiệp có định hướng để xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phát triển hạ tầng; cơ quan quản lý có cơ sở để tiến hành cấp phép sử dụng các băng tần.

2. Tình hình quy hoạch các băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz trên thế giới

Các băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz được Liên minh viễn thông quốc tế ITU (tại Khuyến nghị M.1036-7) và 3GPP (tại Release 17) quy hoạch cho triển khai hệ thống thông tin di động IMT theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số FDD (Frequency Division Duplex). Quy hoạch các băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam là phù hợp theo các quy hoạch của ITU, 3GPP.

Hình 1. Phương án quy hoạch băng tần 900 MHz theo ITU, 3GPP

Trên thế giới, băng tần 900 MHz nằm trong nhóm băng tần thấp (Low-band) có tần số dưới 1 GHz, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vùng phủ sóng rộng, phù hợp cho các kịch bản triển khai mạng thông tin di động ở các khu vực ngoại ô và nông thôn, nâng cao chất lượng dịch vụ tại môi trường trong nhà.

Hình 2. Phương án quy hoạch băng tần 1800 MHz theo ITU, 3GPP

Băng tần 1800 MHz và băng tần 2100 MHz nằm trong nhóm băng tần trung (Mid-band) có tần số trong khoảng từ 1 GHz đến 6 GHz. Hai băng tần này được đánh giá là hiệu quả để triển khai các mạng thông tin di động vì có thể cân bằng giữa yêu cầu về phạm vi phủ sóng rộng và dung lượng mạng lớn.

Hình 3. Phương án quy hoạch băng tần 2100 MHz theo ITU, 3GPP

Băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz được sử dụng rộng rãi cho hệ thống thông tin di động trên thế giới, trước đây chủ yếu cho 2G, 3G và gần đây được sử dụng cho 4G, 5G.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị di động thế giới (GSA), băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz đang được nhiều nhà khai thác di động của các nước trên thế giới quan tâm đầu tư để triển khai 4G, 5G. Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối thiết bị 4G, 5G ở các băng tần này cũng đã rất phổ biến, cụ thể:

- Băng tần 900 MHz: có hơn 113 nhà khai thác đầu tư vào 4G. Số lượng thiết bị đầu cuối 4G được hỗ trợ băng tần này là hơn 11.276 thiết bị, thiết bị 5G với khoảng hơn 700 thiết bị.

- Băng tần 1800 MHz: có hơn 427 nhà khai thác đã và đang đầu tư vào mạng 4G hoặc 5G, hơn 165 quốc gia/vùng lãnh thổ đã cấp phép cho các nhà khai thác để triển khai mạng 4G hoặc 5G, trong đó 159 quốc gia/vùng lãnh thổ đã triển khai hoặc đang triển khai mạng. Thiết bị đầu cuối 4G ở băng tần 1800 MHz có hệ sinh thái lớn nhất với hơn 17.035 thiết bị, thiết bị 5G với khoảng gần 1000 thiết bị.

 - Băng tần 2100 MHz: có hơn 166 nhà khai thác đã và đang đầu tư vào 4G hoặc 5G, trong đó có khoảng 42 nhà khai thác đã và đang đầu tư để triển khai mạng 5G trong băng tần này. Thiết bị đầu cuối 4G ở băng tần 2100 MHz có hệ sinh thái lớn thứ hai (xếp sau băng tần 1800 MHz) với hơn 15.035 thiết bị, thiết bị 5G với khoảng 1000 thiết bị.

3. Thông tin về tình hình cấp phép băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz trên thế giới.

Băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz được đánh giá là những băng tần quan trọng để triển khai các mạng thông tin di động 4G, 5G nhờ ưu điểm về đặc tính truyền sóng. Trong thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã tiếp tục cấp phép các băng tần này cho hệ thống thông tin di động IMT. Dưới đây là thông tin về các quốc gia/vùng lãnh thổ đã thực hiện việc cấp phép các băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT thông qua hình thức đấu giá:

3.1. Băng tần 900 MHz

STT

Tên quốc gia/ vùng lãnh thổ

Thời điểm công bố kết quả đấu giá

Thông tin tham khảo

1

Australia

06/12/2021

https://www.acma.gov.au/spectrum-allocation-and-auction-summary-850900-mhz-band-2021 
https://www.acma.gov.au/850900-mhz-band-auction-results-0

2

Belgium

21/6/2022

https://auction2022.be/sites/default/files/2022-01/Memorandum_EN.pdf 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/57cedfe43fe2b370f20d316b3beb37d611b2df5e/activity_rules-decision-fr_vnc.pdf 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/2ae80dc6a4795cc091ddc2c5cf23584c98a6d781/2022-06-21_PR_Spectrum-auction.pdf

3

Bangladesh (People's Republic of)

13/02/2018

https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/news/fc98efc9_4feb_4e64_9ee7_4306551f19bd/Spectrum%20Guideline%202100%201800%20%20900%20%20MHz%20Spectrum%20Auction%20Guideline%20SM%20Dept.pdf

4

Saint Bartholomew (French Department of) [Saint Barthélemy]

01/03/2023

https://en.arcep.fr/news/press-releases/view/n/frequencies-in-the-overseas-territories-060723.html 

5

Denmark

Ngày 6/5/2019

Kết quả đấu giá: 
https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/auktioner-og-udbud-for-frekvenser- 
Giá khởi điểm:  
https://eng.sdfi.dk/Media/637987566531278642/annex_a_-_ministers_decision_0.pdf

6

Hong Kong (Special Administrative Region of China)

18/12/2018

https://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/en/content_1107/900_MHz_and_1800_MHz_Auction_SuccessfulBidderNotice20190322.pdf 
https://www.ofca.gov.hk/en/industry_focus/radio_spectrum/auctions/900_mhz_and_1800_mhz_bands_auction/index.html

7

Hungary

28/01/2021

https://english.nmhh.hu/article/217525/Mobile_frequencies_expiring_in_2022_sold_for_1502_billion_forints

https://english.nmhh.hu/article/214650/Documents_of_the_auction_procedure_for_the_entitlements_of_frequency_use_of_the_900_MHz_and_1800_MHz_frequency_bands

https://english.nmhh.hu/document/215501/documentation_of_the_900_1800_mhz_auction_20102020.pdf

8

Croatia (Republic of)

01/03/2023

https://www.hakom.hr/hr/hakom-dodijelio-spektar-za-mreze-pokretnih-komunikacija/10500

https://www.hakom.hr/en/hakom-launched-public-auction-procedure-for-issuing-rf-spectrum-licences-for-mobile-communications-networks/9602

https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2022/radiokomunikacije/Drazbovna%20dokumentacija_20221012.pdf?vel=2375010

9

Montenegro

12/2021

https://ekip.me/page/radio-frequencies/radio-frequency-spectrum/assignmentuse/use 
https://ekip.me/page/radio-frequencies/radio-frequency-spectrum/assignmentuse/auction-2021

10

Portugal

27/10/2021

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1709636  
https://www.anacom.pt/streaming/RegulamentoLeilao30102020_EN.pdf?contentId=1573961&field=ATTACHED_FILE 

11

Reunion (French Department of)

13/2/2024

https://en.arcep.fr/news/press-releases/view/n/frequencies-in-the-overseas-territories-150224.html 
https://en.arcep.fr/news/press-releases/view/n/frequencies-french-overseas-territories-210923.html 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/23-1213.pdf

12

Sweden

21/9/2023

https://pts.se/sv/bransch/radio/auktioner/ 
https://www.pts.se/en/english-b/radio/auctions/assignment-in-the-900-mhz--2.1-ghz--and-2.6-ghz-bands/ 
https://www.pts.se/en/documents/decisions/radio/2023/beslut-att-utfarda-allman-inbjudan-del-2-till--ansokan-om-tillstand-att-anvanda-radiosandare-i--900-mhz--21-ghz--och-26-ghz-banden/ 
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/beslut/2023/radio/english/appendix-1-open-invitation-part-2-to-apply-for-licences.pdf

13

Singapore (Republic of)

04/04/2017

https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/spectrum-management-and-coordination/spectrum-rights-auctions-and-assignment/2016-to-2017-spectrum-rights-auctions 
https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/spectrum-management-and-coordination/spectrum-rights-auctions-assigment/final-information-memorandum.pdf

14

Slovak Republic

01/11/2020

https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49583_vestnik1.pdf

https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49867_o2-slovakia_-s_r_o_900-mhz.pdf

https://www.teleoff.gov.sk/vysledky-vyberoveho-konania-na-vydanie-individualnych-povoleni-na-pouzivanie-frekvencii-z-frekvencnych-pasiem-700-mhz-900-mhz-a-1800mhz-formou-elektronickej-aukcie/

https://www.teleoff.gov.sk/povolenia-vo-frekvencnom-pasme-700-mhz-900-mhz-a-1800-mhz/

15

Thailand

28/10/2018

https://www.nbtc.go.th/News/Information/35344.aspx

 

3.2. Băng tần 1800 MHz

STT

Tên quốc gia/ vùng lãnh thổ

Thời điểm công bố kết quả đấu giá

Thông tin tham khảo

1

Saudi Arabia (Kingdom of)

06/06/2017

https://www.cst.gov.sa/en/mediacenter/pressreleases/Pages/2017060601.aspx 
https://www.cst.gov.sa/ar/services/spectrum/Pages/public_telecommunications_frequency_spectrum.aspx

2

Saudi Arabia (Kingdom of)

12/02/2018

https://www.cst.gov.sa/ar/services/spectrum/Pages/public_telecommunications_frequency_spectrum.aspx

3

Australia

12/12/2017

https://www.acma.gov.au/auction-summary-multiband-residual-lots-1800-mhz-2-ghz-23-ghz-and-34-ghz-band-2017 
https://www.legislation.gov.au/F2015L00753/latest/text 
https://www.acma.gov.au/sites/default/files/2019-10/Multiband%20Spectrum%20Auction%20Results_0.pdf

4

Belgium

21/6/2022

https://auction2022.be/sites/default/files/2022-01/Memorandum_EN.pdf 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/57cedfe43fe2b370f20d316b3beb37d611b2df5e/activity_rules-decision-fr_vnc.pdf 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/2ae80dc6a4795cc091ddc2c5cf23584c98a6d781/2022-06-21_PR_Spectrum-auction.pdf

5

Bangladesh (People's Republic of)

13/02/2018

https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/news/fc98efc9_4feb_4e64_9ee7_4306551f19bd/Spectrum%20Guideline%202100%201800%20%20900%20%20MHz%20Spectrum%20Auction%20Guideline%20SM%20Dept.pdf

6

Greece

03/11/2017

https://www.eett.gr/anakinosis/anakoinosi-katakyrosis-dikaiomaton-chrisis-radiosychnotiton-stin-zoni-ton-1800-mhz/

https://www.eett.gr/anakinosis/anakoinosi-dimosieysis-teychoys-prokiryxis-gia-tin-chorigisi-dikaiomaton-chrisis-radiosychnotiton-sti-zoni-ton-1800-mhz/

7

Hong Kong (Special Administrative Region of China)

18/12/2018

https://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/en/content_1107/900_MHz_and_1800_MHz_Auction_SuccessfulBidderNotice20190322.pdf 
https://www.ofca.gov.hk/en/industry_focus/radio_spectrum/auctions/900_mhz_and_1800_mhz_bands_auction/index.html

8

Hungary

28/01/2021

https://english.nmhh.hu/article/217525/Mobile_frequencies_expiring_in_2022_sold_for_1502_billion_forints

https://english.nmhh.hu/article/214650/Documents_of_the_auction_procedure_for_the_entitlements_of_frequency_use_of_the_900_MHz_and_1800_MHz_frequency_bands

https://english.nmhh.hu/document/215501/documentation_of_the_900_1800_mhz_auction_20102020.pdf

9

Croatia (Republic of)

01/03/2023

https://www.hakom.hr/hr/hakom-dodijelio-spektar-za-mreze-pokretnih-komunikacija/10500

https://www.hakom.hr/en/hakom-launched-public-auction-procedure-for-issuing-rf-spectrum-licences-for-mobile-communications-networks/9602

https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2022/radiokomunikacije/Drazbovna%20dokumentacija_20221012.pdf?vel=2375010

10

Montenegro

12/2021

https://ekip.me/page/radio-frequencies/radio-frequency-spectrum/assignmentuse/use 
https://ekip.me/page/radio-frequencies/radio-frequency-spectrum/assignmentuse/auction-2021

11

Pakistan (Islamic Republic of)

10/09/2021

https://www.pta.gov.pk/en/media-center/single-media/spectrum-auction-for-next-generation-mobile-services-ngms-in-pakistan---2021-050821 
https://www.pta.gov.pk/en/media-center/single-media/press-release-100921

https://www.pta.gov.pk/assets/im_spectrum_auction_pak_05082021.pdf

12

Pakistan (Islamic Republic of)

16/5/2017

https://www.pta.gov.pk/media/im_ngms_310317.pdf 
https://www.pta.gov.pk/en/media-center/single-media/pta-receives-bid-for-spectrum- 
https://www.pta.gov.pk/media/ngms_timeline_040417.pdf

13

Portugal

27/10/2021

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1709636  
https://www.anacom.pt/streaming/RegulamentoLeilao30102020_EN.pdf?contentId=1573961&field=ATTACHED_FILE

14

Slovak Republic

01/11/2020

https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49583_vestnik1.pdf

https://www.teleoff.gov.sk/vysledky-vyberoveho-konania-na-vydanie-individualnych-povoleni-na-pouzivanie-frekvencii-z-frekvencnych-pasiem-700-mhz-900-mhz-a-1800mhz-formou-elektronickej-aukcie/

https://www.teleoff.gov.sk/povolenia-vo-frekvencnom-pasme-700-mhz-900-mhz-a-1800-mhz/

15

Thailand

20/08/2018

https://www.nbtc.go.th/News/Press-Center/34588.aspx 
https://www.nbtc.go.th/News/Information/34591.aspx https://www.nbtc.go.th/News/Press-Center/35878.aspx?lang=th-TH 
https://www.nbtc.go.th/News/Press-Center/35598.aspx 

16

Ukraine

Năm 2018

https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=1446&language=uk 

17

Taiwan

15/11/2017

https://www.ncc.gov.tw/english/files/17090/66_2088_2.pdf   https://www.ncc.gov.tw/english/news_detail.aspx?site_content_sn=360&is_history=0&pages=0&sn_f=2126       https://www.ncc.gov.tw/english/news_detail.aspx?site_content_sn=360&is_history=0&pages=5&sn_f=2116   https://www.ncc.gov.tw/english/news_detail.aspx?site_content_sn=66&sn_f=2088

 

3.3. Băng tần 2100 MHz

STT

Tên quốc gia/ vùng lãnh thổ

Thời điểm công bố kết quả đấu giá

Thông tin tham khảo

1

Australia

12/12/2017

https://www.acma.gov.au/auction-summary-multiband-residual-lots-1800-mhz-2-ghz-23-ghz-and-34-ghz-band-2017 
https://www.legislation.gov.au/F2005B00270/latest/text 
https://www.legislation.gov.au/F2017L01266/latest/text 
https://www.acma.gov.au/sites/default/files/2019-10/Multiband%20Spectrum%20Auction%20Results_0.pdf

2

Austria

11/9/2020

https://www.rtr.at/TKP/was_wir_tun/telekommunikation/spectrum/procedures/Multibandauktion_700-1500-2100MHz_2020/FRQ5G_2020_Outcome.en.html

3

Belgium

21/6/2022

https://auction2022.be/sites/default/files/2022-01/Memorandum_EN.pdf 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/57cedfe43fe2b370f20d316b3beb37d611b2df5e/activity_rules-decision-fr_vnc.pdf 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/2ae80dc6a4795cc091ddc2c5cf23584c98a6d781/2022-06-21_PR_Spectrum-auction.pdf

4

Bangladesh (People's Republic of)

13/02/2018

https://ptd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ptd.portal.gov.bd/news/fc98efc9_4feb_4e64_9ee7_4306551f19bd/Spectrum%20Guideline%202100%201800%20%20900%20%20MHz%20Spectrum%20Auction%20Guideline%20SM%20Dept.pdf

5

Saint Bartholomew (French Department of) [Saint Barthélemy]

3/1/2023

https://en.arcep.fr/news/press-releases/view/n/frequencies-in-the-overseas-territories-060723.html

6

Germany (Federal Republic of)

12/6/2019

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/OeffentlicheNetze/Mobilfunknetze/mobilfunknetze-node.html

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OffentlicheNetze/Mobilfunk/DrahtloserNetzzugang/Projekt2018/OrientierungpunkteAuktion2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1

7

Denmark

21/4/2021

https://eng.sdfi.dk/Media/637987565068815052/information_memorandum_1.pdf 
https://eng.sdfi.dk/digital-infrastructure/spectrum/auctions

8

Greece

17/12/2020

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1353.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=xv0j9zMmfpljZIydrwYYEkYDBIV8-wKrzjzuBC2lfMVxsIeemV-cPFtPAdp0ywHd-TLyBpSE4xagqxEZEG 
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin_EN/News/news_0547.html

9

Hungary

1/4/2020

https://english.nmhh.hu/article/211267/UF191801972019_szamu_hatarozat_arveresi_eljaras_eredmenyenek_megallapitasa_az_5G_bevezeteset_tamogato_es_tovabbi_vezetek_nelkuli_szelessavu_szolgaltatasokhoz_kapcsolodo_frekvenciahasznalati_jogosultsagok_targyaban

10

Netherlands (Kingdom of the)

21/6/2020

https://www.government.nl/latest/news/2020/07/21/kpn-t-mobile-and-vodafoneziggo-acquire-frequencies-in-dutch-mobile-communications-auction

11

Croatia (Republic of)

3/1/2023

https://www.hakom.hr/hr/hakom-dodijelio-spektar-za-mreze-pokretnih-komunikacija/10500

https://www.hakom.hr/en/hakom-launched-public-auction-procedure-for-issuing-rf-spectrum-licences-for-mobile-communications-networks/9602

https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2022/radiokomunikacije/Drazbovna%20dokumentacija_20221012.pdf?vel=2375010

12

India (Republic of)

2017

https://dot.gov.in/spectrum (danh sách các cuộc đấu giá phổ tần) 
https://www.trai.gov.in/ 
https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Spectrum_CP_28082017.pdf 
https://dot.gov.in/sites/default/files/Provisional%20Result%20and%20Frequency%20Assignment%20-Spectrum%20Auction%202021.pdf (kết quả đấu giá năm 2021)

13

Indonesia (Republic of)

10/2017

https://www.kominfo.go.id/content/detail/11994/lelang-frekuensi-21-ghz-dan-23-ghz-dimenangkan-3-operator/0/sorotan_media

14

Ireland

14/12/2022

https://www.comreg.ie/publication/multi-band-spectrum-award-results-of-main-stage-stage-information-notice 
https://www.comreg.ie/industry/radio-spectrum/spectrum-awards/proposed-multi-band-spectrum-award/ 
CQQL: https://www.comreg.ie/

15

Iceland

24/5/2017

https://www.fjarskiptastofa.is/library/?itemid=f3156c06-0fdd-11e7-9408-005056bc0bdb 
https://www.fjarskiptastofa.is/fjarskiptastofa/tolfraedi-og-gagnasafn/frettasafn/frett/fréttir/Uppbodi-PFS-a-tidniheimildum-fyrir-hahrada-farnet-lokid

16

Montenegro

12/2021

https://ekip.me/page/radio-frequencies/radio-frequency-spectrum/assignmentuse/use 
https://ekip.me/page/radio-frequencies/radio-frequency-spectrum/assignmentuse/auction-2021

17

Norway

Tháng 6/2019  
(giấy phép cấp 01/7/2019)

https://nkom.no/hoeringer/auksjon-av-700-mhz-og-2-1-ghz-bandene-horing-av-auksjonsregler/_/attachment/download/825eb1e0-cf3c-4669-b61d-60df29d25943:d4827680b0987b2e1c4a461a07b42e1feef01495/Draft%20auction%20rules%2020%20December%202018%20-%20revised%20version%2024%20January%202019.pdf

18

Pakistan (Islamic Republic of)

29/9/2021

https://www.pta.gov.pk/assets/im_spectrum_auction_pak_05082021.pdf

19

Portugal

27/10/2021

https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1709636

https://www.anacom.pt/streaming/RegulamentoLeilao30102020_EN.pdf?contentId=1573961&field=ATTACHED_FILE

20

Sweden

21/9/2023

https://pts.se/sv/bransch/radio/auktioner/

https://www.pts.se/en/english-b/radio/auctions/assignment-in-the-900-mhz--2.1-ghz--and-2.6-ghz-bands/

https://www.pts.se/en/documents/decisions/radio/2023/beslut-att-utfarda-allman-inbjudan-del-2-till--ansokan-om-tillstand-att-anvanda-radiosandare-i--900-mhz--21-ghz--och-26-ghz-banden/

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/beslut/2023/radio/english/appendix-1-open-invitation-part-2-to-apply-for-licences.pdf

21

Singapore (Republic of)

12/21/2021

https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/spectrum-management-and-coordination/spectrum-rights-auctions-and-assignment/auction-of-2-1-ghz-spectrum-rights-2022-for-5g 
https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/spectrum-management-and-coordination/2-1-ghz-auction/auction-rules-240921-final.pdf 
https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licences/regulations/consultations/consultation-papers/2021/next-wave-of-5g-growth-and-deployment-in-sg 
https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulations-and-licensing/regulations/consultations/2021/next-wave-of-5g-growth-and-deployment-in-singapore/imda-decision--21-ghz-policy-and-regulatory-framework.pdf

22

Slovenia (Republic of)

4/21/2021

https://www.akos-rs.si/en/radio-frequency-spectrum/explore/public-tenders-for-mobile-networks 
https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/Javna_posvetovanja_in_razpisi/2020/IM_multiband_10082020.pdf

23

Taiwan

11/15/2017

https://www.ncc.gov.tw/english/files/17090/66_2088_2.pdf   https://www.ncc.gov.tw/english/news_detail.aspx?site_content_sn=360&is_history=0&pages=0&sn_f=2126       https://www.ncc.gov.tw/english/news_detail.aspx?site_content_sn=360&is_history=0&pages=5&sn_f=2116   https://www.ncc.gov.tw/english/news_detail.aspx?site_content_sn=66&sn_f=2088

 

 

Ngô Quốc Hưng - CSQH